Uşak Üniversitesi Psikoloji

Psikoloji Bölümü pikoloji biliminin esas ilkelerine ve meslek etiğine tam bağlı kalarak, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini mevcut şartlarla ulaşılabilecek en yüksek standartlarda yürütmeyi ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzün eğitim-öğretim misyonu temelinde, psikoloji bilimine dair temel bilgi ve ilkelere hakim, hızla ilerleyen psikoloji bilim dünyasının gelişmelerinden haberdar, etik ilkelere sonuna kadar bağlı, araştırma ve öğrenmeye hevesli, edinilen bilgi birikimini etik ilkelere bağlı şekilde uygulamaya dökme yetkinliğine sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, eleştirel düşünme ve düşüncelerini bilimsel ve toplumsal alanlarda ifade etme becerisine sahip psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bölümümüzün bilimsel faaliyetler yürütme ve sürdürme misyonu temelinde, akademik personelimizin ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji yazınına katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapılabilmesi için gerekli koşulları ve desteği sağlamayı, yine ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetlere (kongre, konferans, çalıştay, hareketlilik programları, bilimsel projeler, vb.) katılımı desteklemeyi ve kolaylaştırmayı amaçlamaktayız. Özetle, bölümümüz hem  verilen eğitim-öğretimin hem de yürütülen bilimsel çalışmaların nitel ve nicel anlamda yüksek standartlara ulaşması için gerekli akademik ortamın sağlanmasını misyon edinmektedir.

Bölümümüzün çatısı altında araştırma ve öğrenmeye güdülü,eleştirel bakış açısına sahip, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilimsel araştırmalarda görev alabilen, bilgi birikimini bilimsel ve toplumsal alanlarda uygulamaya dökme becerisine ve güvenine sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, kendisine ve çevresine saygısı olan, disiplinli ve ilkeli öğrenciler yetiştirmek; araştırma ve öğretmeye güdülü, bilimsel üretkenliği yüksek, ulusal ve uluslarasası psikoloji yazınına katkıda bulunacak yeterliğe sahip akademik bir kadro oluşturmak ve kalıcılığını sağlamak başlıca vizyonumuzdur.